Visselblåsning

Visselblåsning inom El-kompaniet

El-kompaniet strävar efter att företagets medarbetare handlar på ett ärligt och lagligt sätt. Samtidigt är företaget medvetet om att alla organisationer kan råka ut för misskötsel. Vi anser att det är samtliga anställdas plikt att göra allt för att minimera risken för misskötsel inom organisationen och att snarast agera om brister upptäcks. Genom att uppmuntra till en öppen och ansvarstagande företagskultur är vi övertygade om att situationer med missförhållanden och allvarliga händelser kan förebyggas. Vi förväntar oss att alla anställda rapporterar all misskötsel på arbetsplatsen som gör att företaget som organisation inte lever upp till fastställda lagar och principer.

Hur fungerar visselblåsarfunktionen och när ska den användas?

Samtliga anställda uppmuntras att rapportera allvarliga potentiella eller faktiska missförhållanden som inte ligger i linje med våra värderingar eller etiska normer samt överträdelser av lagar, företagets eller våra kunders uppförandekod.

Vid misstanke om oegentligheter så kan anmälan ske till arbetsledare, skyddsombud, arbetstagarrepresentant eller person i ledningsgruppen. Det kan ske anonymt men vi föredrar att du uppger din identitet. Rapportering kan också ske via ombud, dvs en kollega som rapporterar för din räkning.

Som anställd kan du lämna en muntlig och/eller skriftlig anmälan. Det måste alltid framgå att du använder dig av denna policy samt ifall du önskar hålla din identitet hemlig.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden måste lämnas i god tro och med goda avsikter. Visar det sig senare, exempelvis efter en utredning, att uppgifterna du lämnat inte stämde, är det okej så länge du agerat i god tro. Missledande information, eller information som lämnas med den primära avsikten att skada eller förtala någon, accepteras inte.

Så långt som möjligt kommer din identitet hållas anonym, om det inte är nödvändigt för vidare utredning eller om lagen kräver det. Så långt som möjligt kommer bevis som kan härledas till dig att hållas sekretessbelagda.

Anklagad part kommer av naturliga skäl inte att medverka i beslutsfattningen.

Följande punkter är exempel på missförhållanden och allvarliga händelser som bör rapporteras:

 • En person har brutit mot gällande lag eller riskerar att bryta mot gällande lag.
 • En anställds hälsa och säkerhet har blivit allvarligt hotad eller riskerar att bli allvarligt hotad.
 • En medarbetare har brutit mot eller riskerar att bryta mot företagets eller dess kunders uppförandekod.
 • Ekonomisk brottslighet t.ex. mutor, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning.
 • Allvarliga miljöbrott.
 • Stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
 • Mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.
 • Information om att någon av ovannämnda situationer medvetet undanhålls.

Denna policy innefattar inte allmänt missnöje inom organisationen. Anställda som önskar ta upp frågor inom dessa områden ska i första hand vända sig till arbetsledare, skyddsombud eller till personalansvarig.

Hit räknas exempelvis:

 • Tvister, fel, reklamationer
 • Dåligt eller orättvist ledarskap
 • Missnöje med lön