Företagspolicy

I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde

Företagspolicy

– En vägvisare för ett bättre företag för våra medarbetare och kunder

I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att leverera detta.

På El-kompaniet Svenska AB pågår därför ett ständigt förbättringsarbete som ska utveckla vår verksamhet för att erbjuda säkra och hållbara lösningar för såväl våra medarbetare och kunder som miljön.
Vi förbinder oss också att följa lagar och krav.
Som ett led i detta arbete har vi definierat en företagspolicy.

Genom kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö, kvalitet, elsäkerhet, miljö samt andra för verksamheten relevanta områden kan våra medarbetare förverkliga vår företagspolicy.

Vår företagspolicy fastställer de grundläggande värderingarna för Arbetsmiljö, Medarbetare, Kvalitet, Säkerhet och Miljö som vi vill skall råda på El-kompaniet Svenska AB.
De uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vår företagspolicy är vår vägvisare för att bli ett bättre och säkrare företag för våra medarbetare och kunder.

Wictoria Wiberg, VD
2021-03-04

Arbetsmiljö och medarbetare

Vi ska säkerställa att:

 • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet.
 • Samtliga involverade skall känna delaktighet och samverkan vid beslut och uppföljning.
 • Vi har en tydlig rollfördelning enligt organisationsplan och uppdragsbeskrivning. Tilldelade uppgifter framgår av rollbeskrivningar.
 • Elsäkerhetsledare skall alltid utses för den tid under ett uppdrag som sådan krävs. Detta gäller vid elarbeten där det föreligger risk för elektrisk fara.
 • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska hjälpmedel och anordningar skall vara i sådant skick att de erbjuder betryggande säkerhet. Detta gäller även all personlig skyddsutrustning.
 • Alla individer oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religiös eller etnisk tillhörighet behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget.
 • Arbetet skall vara förenligt med ett familjeliv.
 • Våra medarbetare är nöjda och känner sig trygga i sin arbetsmiljö.

Kvalitet och säkerhet

Vi ska säkerställa att:

 • Vi är lyhörda för våra medarbetares och kunders synpunkter och strävar efter att uppfylla deras respektive behov och överträffa deras förväntningar.
 • Samtliga anläggningar och installationer utformas och utförs säkra samt underhålls- och skötselvänliga.
 • Arbeten utförs av yrkeskunniga medarbetare med god erfarenhet och med relevant, uppdaterad och verifierad kunskap inom relevanta områden.
 • Alla arbeten planeras, utförs, kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner.
 • Använt materiel uppfyller kraven i gällande Elmateriel- och EMC-föreskrifter.
 • Allt elarbete skall utföras så att elanläggningen vid överlämnade uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.
 • Fordon framförs på ett trafiksäkert sätt.
 • Lagar och regler samt kundkrav efterlevs.

För våra riktlinjer kring GDPR och hur vi hanterar dina personuppgifter, klicka här →

Miljö

Vi ska säkerställa att:

 • Vi, i allt vi gör, åstadkommer så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och därmed undviker att orsaka miljöföroreningar.
 • Vi i möjligaste mån föreslår energieffektiva lösningar samt väljer material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.
 • Vi har en effektiv avfallshantering som inkluderar optimal källsortering.

Etik

Vi följer samhällsbyggnadssektorns etiska regler. För oss betyder det att:

 • Vi ska erbjuda och utföra arbeten i överensstämmelse med sunda ekonomiska, etiska och fackmässiga principer.
 • Vi ska respektera andra aktörer och behandla dem sakligt samt avstå från att genom uttalanden eller på annat sätt skada annan aktörs anseende.
 • Vi ska följa Allmänna Reklamationsnämndens utslag.

Alkolhol och droger

Om alkohol och droger på arbetsplatsen:

 • Ingen medarbetare, anställd eller inhyrd, eller underentreprenör får komma till arbetsplatsen påverkad av alkohol eller droger.
 • Det är ej heller tillåtet att bruka alkohol/droger eller uppträda påverkad på arbetsplatsen.
 • Det åligger varje anställd att vara uppmärksam på alkohol/drogproblem hos arbetskamrater. Genom att uppmärksamma problemet tar man ett första steg för sin arbetskamrat att komma tillrätta med problemet. 
 • Restriktivitet bör råda beträffande alkohol i samband med representation, kurser och konferenser samt att alkoholfria alternativ alltid ska finnas tillgängliga.
 • I medarbetarguiden har vi rutiner som beskriver hur vi hanterar akuta situationer, upprepade incidenter och missbruk.
 • Då brukande av narkotika är straffbart i Sverige förutsätter vi att våra medarbetare inte gör sig skyldiga till någon typ av narkotikabrott på eller i samband med arbetet. 
 • Allt icke-medicinskt innehav och bruk av narkotika medför säkerhetsrisker som inte kan accepteras i arbetslivet.

Hos kund

Vi ska säkerställa att:

 • Vi kommer när vi har lovat. Vid eventuella förhinder meddelar vi kunden i så god tid som möjligt.
 • Vi presenterar oss på ett artigt sätt och tar av skorna eller använder skoskydd om det behövs för att inte smutsa ned eller skada golvet.
 • Vi har telefon i tyst läge hos kund och ringer inte samtal som gäller andra uppdrag. 
 • Vi nyttjar inte kundens egendom (till exempel verktyg, städutrustning, kök eller WC) om vi inte har frågat och fått tillåtelse.
 • Vi respekterar kundens integritet och sprider inte information om det vi har sett eller hört hos kund.

Bilar och trafik

Bilpolicyn gäller dig som nyttjar företagets bilar i tjänsten eller har förmånsbil.

 • Våra bilar ska stärka vårt varumärke.
 • Genom ett vänligt körsätt bidrar vi både till en bättre miljö och ekonomi.
 • Vi ska följa gällande trafikregler.
 • Vid val av bilar beaktar vi både säkerhet och miljö.
 • Vi har beredskap för nödläge vilket innebär att bilarna är utrustade med varselvästar till alla sittplatser och förbandslåda.

 

Vi är certifierade inom ledningssystemet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö: