Uppförandekod

Uppförandekod

El-kompaniet Svenska AB vill vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av bra arbetsmiljö, hög kvalitet och nöjda medarbetare.
Vi ska därför agera föredömligt för att gynna en hållbar utveckling inom bland annat områdena för mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald, lika arbetsvillkor, miljö, antikorruption och affärsetik.
Som ett led i detta arbete är företaget certifierat inom områdena Miljö, Kvalitet och Arbetsmiljö enligt ISO14001, ISO9001 resp. ISO45001.

Kravområden

 • Internationella konventioner, i synnerhet FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s kärnkonventioner och FN:s barnkonvention ska följas.
 • Nationell lagstiftning ska följas.
 • Samtliga för verksamheten nödvändiga tillstånd, licenser och registreringar ska innehas.

Dessa övergripande krav exemplifieras och förtydligas enligt punkterna nedan.

 • Mänskliga rättigheter respekteras, såsom fastslagna i ovan nämnda internationella konventioner.
 • Inget barnarbete eller tvångsarbete förekommer.
 • Diskriminering oavsett grund får inte förekomma, samt att mångfald och jämställdhet bejakas.
 • Mobbning, trakasserier, hot, förtryck eller annan kränkande behandling ska inte förekomma.
 • Alla verksamma har en säker och hälsosam arbetsmiljö.
 • Olycksfall och arbetsskador förebyggs och incidenter följs upp.
 • Kollektivavtal eller motsvarande som har ingåtts följs.
 • Föreningsfrihet råder.
 • Anställda ersätts skäligt för övertidsarbete och övertidsarbete ska vara frivilligt.
 • Anställda har ett skriftligt anställningsavtal som är juridiskt bindande och skrivet på ett språk som den anställda förstår.
 • Anställda har rätt till lagstadgad betald semester, veckoledighet, raster samt sjuk- och föräldraledighet.
 • Socialförsäkringsavgifter, skatter och sociala avgifter betalas i alla led.
 • Produktion av varor och transporter i alla led sker i enlighet med grundläggande rättigheter.
 • Inga mutor får erbjudas eller tas emot.
 • Representation och gåvor präglas av öppenhet, måttfullhet och ska alltid ha ett naturligt samband med affärsrelationen.
 • Jävs- och intressekonflikter undviks.
 • Mekanismer for rapportering och kontroll av oegentligheter finns framtagna.
 • Miljöpåverkan ska minimeras i största möjliga mån.
 • Kemikalier hanteras på ett säkert sätt, så att människor och miljö inte skadas.
 • Avfall tas om hand på ett korrekt sätt, så att återanvändning och återvinning främjas.
 • Utsläpp till luft, mark och vatten minimeras och resursanvändningen effektiviseras.
 • Eventuella uppdragsspecifika miljökrav följs.


Denna policy omfattar samtliga medarbetare i El-kompaniet Svenska AB och dess underleverantörer.