Integritetspolicy

Integritetspolicy

– Så behandlar vi dina personuppgifter
Hantering enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

El-kompaniet använder dina personuppgifter på ett säkert sätt och bara i syften som vi informerar om.

I den här texten kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter och vilka som är dina rättigheter i detta sammanhang.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Det kan till exempel vara namn, personnummer, adress och mejladress.

Dataskyddsförordningen har sex rättsliga grunder för behandling av personuppgifter:
 • Samtycke
 • Ingå eller fullgöra avtal
 • Laglig förpliktelse
 • Skydda den registrerades intressen
 • Allmänt intresse eller myndighetsutövning
 • Intresseavvägning

Därför behandlar vi dina personuppgifter

Vi använder personuppgifter för att uppfylla våra avtalsförpliktelser och för att kontakta våra kunder. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv; antingen om du kontaktar oss direkt, eller via någon av våra andra kunder eller underentreprenörer.

Exempel på vad vi använder personuppgifter till:
 • För att kunna skicka informationsbrev, göra kundundersökningar eller kontakta våra kunder
 • Bokföring och fakturering
 • Leveranser av materiel och tjänster
 • Kontaktpersoner för yrkesmässiga ärenden
 • Nödvändiga användaruppgifter för passagesystem och andra säkerhets- eller IT-system.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut, med beaktande av reglerna om sekretess, till andra kunder, underentreprenörer eller samarbetspartners för något av ovan nämnda ändamål.

I vissa fall är vi även skyldiga enligt lag att lämna ut uppgifter till myndigheter.

Som kund kan du med skriftligt tillstånd från Ert företags personuppgiftsansvarige begära ut uppgifter om tredje man från register som tillhandahålls av El-kompaniet för Er räkning. (Exempelvis användare av passagesystem).

Personuppgifterna sparas inte längre tid än nödvändigt och behandlas bara om det finns lagligt stöd.

Personuppgifterna lagras primärt inom EU/EES. I den mån personuppgifterna överförs och bearbetas i ett land utanför EU/EES sker detta i enlighet med gällande lagstiftning. El-kompaniet kommer då vidta alla rimliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras lika säkert som inom EU/EES.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade, raderade, begränsade och flyttade samt att göra invändningar mot behandling. Om du som registrerad har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst dra tillbaka detta genom att ta kontakt med vårt dataskyddsombud. Att du återkallar samtycket påverkar inte lagligheten av behandling vi redan utfört. Om du vill tillvarata någon av dessa rättigheter är du välkommen att skicka en skriftlig begäran, undertecknad av dig, till adressen nedan. Som registrerad hos oss har du även rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen. Information om hur du går tillväga får du på datainspektionen.se. Personuppgifter behandlas av El-kompaniet i enlighet med gällande Dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR).

Personuppgiftsansvarig

Vi ska säkerställa att:

 • Vi kommer när vi har lovat. Vid eventuella förhinder meddelar vi kunden i så god tid som möjligt.
 • Vi presenterar oss på ett artigt sätt och tar av skorna eller använder skoskydd om det behövs för att inte smutsa ned eller skada golvet.
 • Vi har telefon i tyst läge hos kund och ringer då inte samtal som gäller andra uppdrag. 
 • Vi nyttjar inte kundens egendom (till exempel verktyg, städutrustning, kök eller WC) om vi inte har frågat och fått tillåtelse.
 • Vi respekterar kundens integritet och sprider inte information om det vi har sett eller hört hos kund.